maandag 11 januari 2010

Weinig geld voor bestuurder hypotheekleed

De inkomsten van de Stichting Hypotheekleed zijn te laag om de vergoedingen voor voorzitter Pieter Lakeman en bestuurder Bert Oude Middendorp volledig te kunnen voldoen.

Dat meldt Het Financieele Dagblad.
Uit een gesprek met Oude Middendorp blijkt dat zij samen een 'voorwaardelijke en achtergestelde' vordering van enkele tonnen hebben.

Bovendien heeft de stichting, die opkomt voor de belangen van mensen die zeggen gedupeerd te zijn door DSB Bank, minder geld ontvangen dan verwacht op basis van het aantal donateurs.

Labels: ,

woensdag 16 december 2009

Recessie maakt ongelukkiger

Minder huwelijken, minder geboorten, meer echtscheidingen en waarschijnlijk meer zelfdodingen.
Een economische recessie heeft niet alleen financiële, maar ook sociale gevolgen. In een recessie neemt het aantal werklozen toe en in tijden van hoge werkloosheid zijn mensen minder gelukkig en minder tevreden met het leven. Dat geldt zowel voor mensen met als mensen zonder baan.

Dat staat in het rapport Werkloos in crisistijd dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) woensdag heeft gepubliceerd.

Het SCP heeft gekeken wie het meeste risico loopt werkloos te worden, hoe werkloosheid het inkomen van huishoudens beïnvloedt en hoe dit doorwerkt in het persoonlijk welzijn.

Werk
Wie zonder werk zit, is minder gelukkig dan mensen met een baan. Is de werkloosheid hoog, dan raakt dit ook mensen die (nog) wel werk hebben. Zij zien om zich heen het aantal werklozen toenemen en vrezen vaak ook zelf voor hun baan.

In de periode tussen 1980 en 2007 ging een toename van het aantal werklozen gepaard aan een stijging van het aantal zelfdodingen.

Het schommelde in die jaren tussen de 1350 en 1900 per jaar. Volgens het SCP kan ook in de huidige recessie het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe omhoog gaan.
Het verband is wel complex, aldus het SCP. ''Werkloosheid leidt tot meer zelfdodingen, maar mensen met suïcideneigingen en psychische problemen hebben ook een grotere kans op werkloosheid.''

Kinderen
Door de grotere bestaansonzekerheid worden tijdens een recessie minder kinderen geboren. Als dat laatste niet door een ''inhaalslag'' wordt gecompenseerd wanneer het weer beter gaat, kan dat op langere termijn gevolgen hebben voor het aantal werkenden en daarmee voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid, aldus het SCP.

Er zijn dan minder werkenden die belasting en sociale premies betalen.

Gevolgen
De financiële gevolgen van werkloosheid lopen sterk uiteen. Sommige groepen gaan er in de WW in inkomen ongeveer de helft op achteruit, andere maar 13 procent.

Wie relatief veel verdiende, valt het meeste in inkomen terug omdat de WW-uitkering een maximumdagloon kent waarop de uitkering is gebaseerd.
© ANP


Labels:

maandag 14 december 2009

Crisis wakkert financiële fraude aan

De crisis leidt mogelijk tot een toename van financiële fraude, zoals witwassen. De eerste signalen, geïnventariseerd door het Financieel Expertise Centrum (FEC), lijken te wijzen op een toename van bijvoorbeeld beleggingsfraude, faillissementsfraude en marktmanipulatie.

Daarnaast zijn als mogelijke gevolgen van de crisis een stijging van misbruik van voorwetenschap, verdachte money transfers, ongeoorloofde fiscale verschuivingen, en hypotheekfraude geïdentificeerd. Het FEC is een samenwerkingsverband van de AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie en Politie.

De concrete, statistische gevolgen moeten nog in kaart worden gebracht. De gevolgen die zichtbaar lijken te worden zijn vooralsnog dan ook gebaseerd op "logisch denkwerk". Het FEC is een samenwerkingsverband van de AFM, AIVD, Belastingdienst, DNB, FIOD-ECD, Openbaar Ministerie en Politie.
Populair

Nederland is populair onder witwassers. "Dat komt door het goed ontwikkelde en omvangrijke financiële systeem en door het open handelskarakter", stelt Joras Ferwerda, die aan de Utrecht University School of Economics onderzoek doet naar witwassen.

Naar schatting gaat er in Nederland 18,5 miljard euro per jaar om in witwaspraktijken, ongeveer 3,7 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product. Zo'n 14,7 miljard van het bedrag is afkomstig uit het buitenland.

Witwassen lijkt in Nederland vooral plaats te vinden via vastgoed, het verplaatsen van geld (money transfers) en misbruik van rechtspersonen, oftewel bepaalde juridische constructies.


Onzichtbaar

"Door het geld bijvoorbeeld door allerlei verschillende landen over de wereld te laten stromen, het te splitsen en weer samen te laten komen in verschillende vormen wordt de oorsprong van het geld 'onzichtbaar' gemaakt", licht Ferwerda toe. "De sterkst opkomende nieuwe vorm van witwassen is waarschijnlijk gebaseerd op handel."


Bestrijding

In Nederland is de jacht op witwassers de laatste tijd verhevigd. Bij de opsporingsdienst FIOD-ECD wordt vanaf 2008 extra geld gestoken in de bestrijding van witwassen en zijn er twee specialistische teams actief. Bovendien zijn bij de politie in financieel economische criminaliteit gespecialiseerde onderdelen ondergebracht.

Ook zwart geld staat als gevolg van de recessie meer in de belangstelling. "Het begrotingstekort dat door de crisis is ontstaan bij overheden zou aanleiding kunnen vormen actief te jagen op zwart geld, om het gat te vullen", denkt Ferwerda.


Bankgeheim

Staatsecretaris van Financiën Jan Kees de Jager legt bezitters van zwart geld de laatste tijd het vuur na aan de schenen. Zo heeft hij het op een akkoordje gegooid met onder meer Zwitserland, België en Bermuda over het opheffen van het bankgeheim voor Nederlandse rekeninghouders. Ook gaat de douane scherper controleren op zwart geld.


Banken

Het idee dat banken door een gebrek aan kapitaal eerder geneigd zijn zwart geld te accepteren en zo de balans een beetje op te krikken, wordt door Paul Vlaanderen, voorzitter van de Financial Action Task Force (FATF) naar de prullenmand verwezen.

"Juist in deze tijd, waarin veel aandacht is voor zwartspaarders en, daarmee samenhangend, transparantie en samenwerking tussen landen op dit terrein, kan en wil een financiële instelling niet met dergelijke activiteiten geassocieerd worden".

De FATF is een internationale organisatie die zich richt op de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en staat momenteel onder Nederlands voorzitterschap.


Aanbevelingen

Na het voorzitterschap, dat een jaar duurt, wordt Nederland aan een onderzoek van de FATF onderworpen. Deze gaat het anti-witwasbeleid onder de loep nemen aan de hand van 49 aanbevelingen, zoals toezicht, transparantie en het melden van ongebruikelijke transacties.

"De verwachting is dat Nederland in belangrijke mate voldoet aan de aanbevelingen", stelt het ministerie van Financiën.

© NU

Labels: ,

dinsdag 1 december 2009

SNS en Aegon lossen deel staatssteun af

UTRECHT - Zowel Aegon als SNS Reaal hebben een deel van hun staatssteun afgelost. Dat maakten ze dinsdag bekend.

Aegon heeft 1 miljard euro, oftewel een derde, van zijn ontvangen staatssteun terugbetaald aan de Nederlandse overheid.
Bovenop de aflossing heeft de verzekeraar nog eens 44 miljoen euro aan rente en 108 miljoen euro aan aflospremie betaald. De totale som die is overgemaakt aan de overheid komt daarmee op 1,15 miljard euro.

SNS Reaal

SNS Reaal heeft 185 miljoen euro aan staatssteun afgelost. De bank en verzekeraar betaalt gelijk met het aflosbedrag 7,5 miljoen euro aan rente aan de staat. Het concern heeft geen aflossingspremie hoeven betalen. De aflossing was in september al aangekondigd.

SNS deed toen een aandelenemissie om de afbetaling te financieren. Van de 750 miljoen euro die SNS heeft ontvangen staat nu nog 565 miljoen euro open.

Naast afbetaling aan de staat, betaalde SNS ook een bedrag van 65 miljoen euro terug aan de stichting SNS Reaal. Deze grootaandeelhouder deed in 2008 tegelijk met de staat een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro.© ANP/NU.nl

Labels: , , , ,

maandag 23 november 2009

Financiële systeem nog steeds kwetsbaar

De acute dreiging voor de wereldwijde financiële stabiliteit is sinds dit voorjaar afgenomen, na een zeer turbulente periode.
Niettemin is de situatie nog steeds erg kwetsbaar.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit, dat maandag is gepubliceerd.
Volgens DNB leunt het verbeterde marktsentiment sterk op de buitengewone steunmaatregelen.

''Bovendien kunnen nieuwe risico's zich manifesteren, bijvoorbeeld in verband met de nog steeds omvangrijke mondiale onevenwichtigheden'', aldus DNB.

De centrale bank noemt de oplopende begrotingstekorten en druk op sommige valuta's als risico's.

Marktwerking
DNB pleit ervoor dat steunmaatregelen van overheden, zoals garantieregelingen en kapitaalsteun, ''tijdig en gefaseerd'' worden afgebouwd, omdat deze ongewenste bijeffecten hebben.

Zo wordt de marktwerking erdoor verstoord en gaat er een verkeerde prikkel vanuit, waarbij instellingen of individuen hun gedrag gaan aanpassen op garanties.

Tegelijkertijd brengt ook de ontmanteling van steunmaatregelen risico's met zich mee. DNB wijst daarom op een zorgvuldigde timing en stelt dat verschillende steunmaatregelen in de juiste volgorde moeten worden afgebouwd.

''Financiële instellingen moeten zich erop voorbereiden dat zij straks weer zijn aangewezen op financiering tegen marktconforme condities."

Druk
Volgens DNB staan Nederlandse banken en verzekeraars nog steeds onder druk. Pensioenfondsen hebben geprofiteerd van het herstel op de financiële markten, maar de buffers zijn nog te klein in verhouding tot de risico's.
''Al met al blijft de situatie bij financiële instellingen zorgelijk, waarbij uitzettingen op specifieke sectoren zoals de markt voor commercieel vastgoed voor nieuwe risico's zorgen.''

DNB constateert dat de vrije val van de Nederlandse economie is gestuit. In het derde kwartaal is de economie licht gegroeid, na vier opeenvolgende kwartalen krimp.

''De internationale handel herstelt zich en ook het vertrouwen van Nederlandse producenten leeft op.'' Al te optimistisch is de centrale bank niet. ''Toch is het herstel fragiel en blijven huishoudens en bedrijven voorlopig de gevolgen ondervinden van de economische crisis. Ook de overheidsfinanciën staan door de crisis onder zware druk.

Strenger
Het Nederlandse bedrijfsleven merkt in toenemende mate dat banken strenger zijn geworden als het gaat om het verstrekken van leningen. Het kredietvolume met langer looptijden neemt nog toe, maar dat geldt niet voor leningen met een korte looptijd.

Het volume van dit soort bedrijfsfinancieringen ligt nu 10 miljard euro lager dan vorig jaar, aldus DNB.
Bron: Nu.nl

Labels: , ,

vrijdag 20 november 2009

Kamer kritisch over Borghouts bij ABP

Een meerderheid van de Tweede Kamer is kritisch dat de opgestapte commissaris van de Koningin in Noord Holland, Harry Borghouts, toch aanblijft als bestuurslid van pensioenfonds ABP.
Zo zei PvdA-Kamerlid Patricia Linhard donderdag te vrezen voor het vertrouwen in de pensioenen als bestuurders het ene moment moeten vertrekken en vervolgens toch aanblijven.
Coalitiegenoot Pieter Omtzigt van het CDA en Stef Blok van oppostiepartij VVD spraken ook hun verbazing uit in een pensioendebat met minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken).


Eisen


Zij pleitten voor het aanscherpen van eisen die gesteld worden aan pensioenbestuurders, bijvoorbeeld op het gebied van hun financiële kennis.
Volgens Donner gaat het ambtenaren- en lerarenpensioenfonds zelf over het bestuur. Maar volgens CDA, PvdA en VVD is juist de overheid ook als werkgever betrokken bij ABP.
© ANP

maandag 16 november 2009

N-Holland stopt met bankieren

De provincie Noord-Holland gaat niet meer zelf overtollig geld uitzetten bij binnen- of buitenlandse banken. Dat maakte de provincie maandagmiddag bekend. Aanleiding is een advies uit het rapport van een onderzoekscommissie over het uitzetten van geld. Dat rapport kwam er naar aanleiding van het verlies van 78 miljoen euro aan provinciaal geld bij Landsbanki in IJsland.

Geld dat de provincie tijdelijk niet nodig heeft, wordt voortaan bewaard bij het ministerie van Financiën. De provincie wil geen risico meer lopen en het geld op die manier veilig wegzetten.

Volgens gedeputeerde Elisabeth Post van financiën verwacht de burger dat de provincie goed op het geld past. „Juist in de huidige onzekere economische tijden ligt deze keuze voor de hand. We zetten hiermee een stap verder op de goede weg.”

Labels: , ,

woensdag 11 november 2009

AFM moet strenger en sneller optreden

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet strenger en sneller optreden tegen financiële dienstverleners die slecht gedrag vertonen, slecht advies geven of een gebrek aan integriteit hebben. Als AFM zich op deze taken concentreert, is een uitbreiding van regelgeving niet nodig.
Dat meldde de Consumentenbond woensdag. De bond reageert ermee op uitspraken van AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren.
Hij zei eerder deze week dat de AFM meer wettelijke bevoegdheden zou moeten hebben, zodat de organisatie financiële producten kan toetsen voordat ze op de markt worden gebracht. Zo kan worden voorkomen dat er ''knollen voor citroenen worden verkocht'', zei hij.


Vergunningen

Maar de Consumentenbond pleit er juist voor dat de AFM de huidige taken aanscherpt. Behalve dat de AFM sneller en harder moet optreden, wil de bond ook dat de AFM veel meer en beter bekendmaakt welke financieel aanbieder zijn werk wel of niet goed doet.
Ook pleit de organisatie voor een persoonlijk vergunningenstelsel, waarbij een vergunning bij slecht gedrag wordt ingetrokken.

Labels: , ,